Testinstrument

Som en kvalitetssäkrande åtgärd i våra behandlingar gällande missbruk och beroende, använder Councelling by Markebjer testinstrumentet Repro-S vilket inkluderar tester, checklistor, behandlingshjälpmedel och utvärderingslistor.

Testet syftar till att kartlägga en persons dryckesvanor, situation och personlighet, bland annat med avsikten att utröna huruvida det handlar om ett missbruk eller beroende.

Ibland används ordet screening istället för test men i detta sammanhang innebär de samma sak.

Repro-S inbegriper en del avseende personlighetsdrag och en del med avseende på missbruksnivå.

Resultatet av testet används som ett komplement till övrig behandling och med fokus på att denna skall vara så framgångsrik och ändamålsenlig som möjligt.

Testerna utförs i samband med en samtalsserie av tre sessioner, där den första sessionen inbegriper insamling av bakgrundsfakta.

Som en del av Repro-S, återfinner vi diagnosticeringsverktyget CAGE.

 

CAGE står för:

C: Cut down (skära ner).

A: Annoyed (irriterad).

G: Guilty (skyldig).

E: Eye opener (återställare).

 

CAGE är en teknik som introducerades i början på 1970- talet och som kommit att betraktas som en av de effektivaste screeningteknikerna och används frekvent inom beroendevården världen över.

Vi använder testinstrumentet Repro-S som ett komplementärt hjälpmedel för att utforska dryckesbild, personlighetsdrag och situation.