Övervakning & Kontaktmannaskap Ungdom

Övervakning

Councelling by Markebjer åtar sig övervakningsuppdrag för dig som vill välja övervakare själv och som dömts till övervakning.

Vårt mål är att ge möjlighet till ett möte med en medmänniska som har som inte är en myndighetsperson, att klientens egna resurser tas till vara, att hjälpa klienten att bygga ett positivt fungerande socialt nätverk.

Vårt uppdrag utförs som ett komplement till frivårdstjänstemannen där vi deltar i de informationsträffar för lekmannaövervakare som erbjuds. Vi följer den uppgjorda verkställighetsplanen beträffande inriktning och kontaktfrekvens samt upprättar skriftlig dokumentation kring övervakningsuppdrag, vilket delges Frivården efter det att klient har godkänt detta.

Vårt mål är att klienten efter avslutat uppdrag skall ha förutsättningar att leva ett välfungerande och kvalitativt innehållsrikt liv.

 

Kontaktmannaskap för ungdom

Ibland behöver du som ungdom någon som stöttar dig i vardagen, någon som ger dig den där lilla extra knuffen i rätt riktning och som leder dig vid handen. En person som kommer utifrån och ser dig med objektiva ögon.

Councelling by Markebjer erbjuder ett kontaktmannaskap som utformas efter ungdomens behov och egna önskemål.

Vi vänder oss till ungdomar som fortfarande bor hemma samt till dem som är fosterhemsplacerade eller bor på HVB-hem, och som behöver stöd i skolan, på fritiden eller i hemmet.

Vi vänder oss till de ungdomar
som uppvisar ett avvikande beteende i skolan, inom familjen eller på fritiden, vilket påverkar dem själva och deras omgivning negativt. Resultatet av ett sådant avvikande beteende kan bli, utanförskap, asocialt beteende, icke godkända betyg. Beteendet är ett resultat av olika faktorer som otrygghet, dåligt självförtroende, avsaknad av positiva vuxenkontakter, språk och inlärningsproblem.

Vi arbetar med ungdomen, familjen, nätverket, kamratkretsen, skola, praktik, arbetet och aktiviteter. Hur intensiv kontakten skall se ut mellan ungdomen och kontaktpersonen och var fokus ska ligga formuleras i en gemensamt upprättad behandlingsplan.

Bli hög av livet! Finn dina inre krafter och nå dina mål!
Councelling by Markebjer motiverar och inspirerar dig!