Parrådgivning

Missbruk och medberoende i en relation

I en kärleksrelation där t.ex en av partnerna har problem med ett beroende, förekommer ofta många svikna löften, sorg, ilska, brist på tillit och en önskan om att kontrollera sin partners beroende. Man brukar säga att man som partner till en person med ett beroende, själv utvecklar ett medberoende; ett beroende av den beroende.

Att vara medberoende innebär att den anhöriga blir känslomässigt helt beroende av hur partners beronde tar sig i uttryck. Livet blir lika kaotiskt för den anhöriga som för den som är beroende.

I de fall som personen med ett beroende vill ta tag i sitt problem och därvidlag börja ändra sitt beteende, är det en stor fördel om även den anhöriga och övriga familjemedlemmar, får stöttning och hjälp för att förstå mekanismerna bakom ett missbruk och beroende samt om deras egen roll i sammanhanget.

Förälskelse och kärlek – två olika tillstånd

Kärlek kan beskrivas på många olika sätt. Det är bra att förstå skillnaden mellan förälskelse och kärlek. Även om förälskelse och kärlek går i varandra finns det också många skillnader.

Förälskelsen handlar mycket om de egna omedvetna behoven och den omedvetna längtan man har som grundar sig i drömmar och ideal. När man är förälskad uppfattar man inte allt hos den andre, man ser ofta bara de goda sidorna. Det är också vanligt att man tillskriver den andre goda egenskaper som personen kanske inte har, men som man vill att han eller hon ska ha. I början visar också ofta båda parter bara sina attraktiva sidor för varandra.

När förhållandet har varat ett tag börjar man se den andra personen i sin helhet. Då ser man både de bra och de mindre bra sidorna, och man får lära sig att godta hela människan.

 

Från förälskelse till kärlek, en process

I förälskelsefasen känner man sig ofta som "ett". I en mer mogen kärleksrelation däremot, uppfattar man sig som två som har bildat ett "vi". Just den sammanhållande vi-känslan, byggd på ömsesidig respekt, är utmärkande för den mer utvecklade kärleksrelationen. Under processen, då förälskelse fördjupas till kärlek, får parterna brottas med en hel del frågor.

Efter ett tag luckras den intensiva närheten upp. Omvärlden blir mer lockande igen och egna behov och intressen gör sig åter påminda. Sidor hos den andre, som man inte riktigt tycker om, visar sig och kan göra att man känner sig tveksam till förhållandet. Frågan man måste besvara är om man kan acceptera den andres alla egenheter. Man tvingas också se på sig själv på djupet och kan kanske behöva ändra sitt eget beteende.

 

När den andre blir självklar

I ett förhållande brukar man sakta anpassa sig till varandra samtidigt som man bejakar sin egen frihet och självständighet. När den här utvecklingen blir positiv så uppstår efter ett tag en stark tillit i relationen. Det blir då självklart att man har sin främsta lojalitet hos den andre. Han eller hon är nummer ett jämfört med andra människor. Successivt sker ett medvetet val av varandra som livspartner

Att bry sig om att den andre mår bra och bjuda till för det gemensammas bästa, är tecken på ett förhållande som har fördjupats till en positiv kärleksrelation som innehåller både vardaglig vänskap och stråk av förälskelsekänslor.

Den period då förälskelsen är i fokus brukar vara mellan ett och ett halvt till två år. Om förälskelsen efter den tiden inte har fördjupats till kärlek så tar förhållandet ofta slut.

 

Man ställs inför olika uppgifter

Gemensamt för par i vår kultur är att de under livet tillsammans går igenom olika faser som kommer att beskrivas vidare i texten. Till de olika faserna hör uppgifter som paret behöver klara av för att få det bra ihop Med den utgångspunkten kan förhållandet bli en livslång utveckling tillsammans. Förutom förväntade uppgifter påverkas relationen också av oförutsedda händelser och kriser, som till exempel arbetsrelaterade problem, barnlöshet, sjukdom och otrohet.

 

Kommunikation och konflikthantering

Den viktigaste uppgiften man har som par genom åren, är att lära sig kommunicera med varandra och lösa konflikter på ett bra sätt. Det kan låta självklart men är ett område där många par får stora svårigheter. De flesta skilsmässor beror på att man inte klarar av att prata med varandra på djupet så att man förstår varandra och kan hitta lösningar.

Här följer några tumregler som är bra att ha i minnet:

  • Det är viktigt att man är öppen och tydlig med vad man menar och att man inte avsiktligt sårar och kränker varandra.
  • Man måste medvetet avsätta tid till att lyssna på den andre och inte omedelbart ge svar på tal utan att först ha tagit in vad den andre har sagt.
  • Som par bör man undvika att hamna i anklagelser och försvar, eftersom det lätt leder till en maktkamp och att man låser fast sig i var sin position.
  • I stället för att försöka påverka sin partner genom att kritisera och attackera bör man försöka utgå från sig själv och uttrycka sina egna behov och önskningar. Då får man större möjligheter att nå fram till den andre med sitt budskap.
  • När man har sårat sin partner, vilket man ofrånkomligen kommer att göra ibland, bör man försöka att gottgöra det och försonas.
  • Man ska aldrig acceptera handgripligheter eller någon form av misshandel.

All god kommunikation förutsätter att båda två försöker förstå varandras problem och att man gemensamt tar ansvar för att lösa dem. Men alla meningsmotsättningar kan inte lösas även om man har en mycket bra kommunikation. Man måste få tycka och vara olika, och när frågorna är av mindre betydelse får man acceptera att det är så.

 

När man litar på varandra

I långvariga kärleksrelationer sker ofta kommunikationen på ett plan där man är inte behöver säga så mycket med ord, men där tilltron till varandra är den bärande kraften. Man utgår från grundinställningen att den andre med sina fel och förtjänster gör så gott han eller hon kan och vill en väl.

Ibland behöver en kärleksrelation en hjälpande hand för att övervinna vissa hinder.

I en relation där missbruk och beroende förekommer, behöver båda parterna få stöttning i sin läkande process. Detta är en förutsättning för ett tillfrisknande såsom vi ser det på Councelling by Markebjer.