Vad vi erbjuder dig och ditt företag

Kunskap är ditt effektivaste vapen

Man räknar med att minst 12% av alla anställda har alkohol- eller drogproblem. Det enskilda företagets kostnader för detta uppgår till ca 2,5% av den totala lönesumman inkl sociala avgifter. Därtill kommer indirekta kostnader som personaladministration och personalvård av andra anställda som är beroende av arbetskamratens arbetsinsatser.

Dessutom kan problemen orsaka kostsamma arbetsplatsolyckor, produktionsbortfall, felbeslut med mera.

Idag ligger ett allt större rehabiliterings- och kostnadsansvar på företagen.  

Vi hjälper ditt företag att hantera problemet effektivt i båda fallen.

Vi tillhandahåller den kunskap som behövs i det första ledet för att minimera skadorna av alkohol- och droger, både för personen med missbruket samt dennes anhöriga och arbetskamrater.

Vi har erfarenhet av hur man hanterar en situation där man misstänker att någon anställd är beroende av alkohol eller andra droger och hur man kan arbeta preventivt i dessa frågor.

Företag kan använda sig av de kunskaper som vi har i förebyggande syfte för bland annat att uppfylla de krav som arbetsmiljölagen ställer.

 

Vi kan hjälpa ditt företag med att

♦ deltaga vid det första samtalen och så kallad intervention
♦ föreslå lämpliga åtgärder
♦ utföra tester med avseende på missbruksnivå och personlighet
♦ informera om rättigheter och skyldigheter för företaget och den anställde
♦ informera om sjukdomsbegreppet
♦ visa på skillnader mellan beroende och missbruk
♦ informera om vad som händer under en eventuell behandling
♦ ge handledning till chefer och personalansvarig
♦ tillhandahålla behandling, både individuell behandling och behandling i grupp
♦ tillhandahålla stödjande grupper för anhöriga och närstående

♦ ta fram alkohol- och drogpolicy
♦ ge akupunktur för att minska abstinens

 

Missbruk på jobbet

Det får oftas lång tid innan den närmaste chefen får veta och förstår att en av dennes anställda har drabbats av ett missbruk. Den närmaste arbetsgruppen agerar ofta som en familj gör i ett missbrukssammanhang, nämligen genom att förneka, dölja och därmed möjliggöra missbruket.

 

Vilka signaler bör jag vara uppmärksam på?

Som chef är det angeläget att se alkoholproblemen bland de anställda och lära sig reagera så tidigt som möjligt. Ju tidigare intervention och insatser desto större möjligheter att hjälpa en person till framgångsrik rehabilitering.

Några vanliga tecken att uppmärksamma vid alkoholmissbruk kan vara:

♦ Korttidsfrånvaro

♦ Sena ankomster

♦ Sjunkande arbetsintresse

♦ Förändrade arbetsprestationer

♦ Humörsvängningar

♦ Koncentrationsproblem

♦ Bortförklaringar

 

Vad kan arbetsgivaren göra?

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att göra en rehabiliteringsutredning när en anställd har problem som omöjliggör en fullgod arbetsinsats.

När en anställd uppvisar symton på ett missbruk upplevs situationen ofta som mer känslig att ta tag i, än då det handlar om en vanlig sjukdom.

Det är därför viktigt att alla på arbetsplatsen har klara riktlinjer, en så kallad alkohol- och drogpolicy för hur missbruksproblem skall hanteras.

Ett nära samarbete med företagshälsovård och fackförening underlättar och banar vägen för ett gott slutreslutat.

Councelling by Markebjer bistår dig som arbetsgivare, du som är chef och som arbetar med personalfrågor, med rådgivning, utformning av alkohol- och drogpolicy, stöd vid samtal med anställd, samt med behandling och uppföljning. Tester med avseende på missbruksnivå och personlighet är en del av behandling och utredning, och vi erbjuder även akupunktur vid avgiftning och abstinens om klienten så önskar.

 

Vi ser arbetsgivaren som en viktig samarbetspartner i den anställdes rehabilitering. Handledning och stöd ges till chefer i enskilda ärenden.

 

Vi erbjuder även

♦ akupunktur vid rökavvänjning både individuellt och i grupp
♦ ledarskapscoaching

Varje företag har ett arbetsgivaransvar gällande missbruksfrågor i personalgruppen. Councelling by Markebjer assisterar dig i dessa frågor.